Vasaloppets hållbarhetsstrategi, som antogs i december 2016 och sträcker sig fram till 2022, hjälper oss att prioritera och på ett effektivt sätt ta oss an viktiga utmaningar. En röd tråd i arbetet är att värna om vår historia och samtidigt utvecklas i takt med omvärlden. Hållbarhetsstrategin ska följas upp årligen och revideras vid behov. Viktiga resultat i arbetet är nöjdare och friskare deltagare, stöd till föreningslivet och regional utveckling, hållbart ekonomiskt resultat till ägarklubbarna och minimerad miljöpåverkan.

Vasaloppets vision
Vasaloppsarenan inspirerar till aktivitet året runt vilket bidrar till positiva hälso- och turisteffekter och ett livskraftigt föreningsliv. Detta i samklang med och hänsyn till kulturen och miljövärden. I det dagliga arbetet är uppdraget att inspirera varje person till ett hälsosammare liv på ett lättsamt sätt och få dem att uppleva Vasaloppsarenan.

Hållbarhet miljö

Vasaloppets arbete med hållbarhet miljö omfattar följande fokusområden:

  • Vasaloppet ska minska sin klimatpåverkan från transporter, resor, mat och snöläggning
  • Vasaloppet ska arbeta för nolltolerans mot nedskräpning i arenan

Klimatfrågan är en av Vasaloppets största utmaningar eftersom vinterloppen är helt beroende av snö och kyla. Inom Vasaloppet vill vi göra vad vi kan för att minska vår påverkan på klimatet genom att följa upp befintliga krav och ha en aktiv dialog om miljökrav med våra transportörer och samarbetspartner för resor.

Genom att se över val av transporter, bränslen i maskiner och för uppvärmning samt kartlägga deltagarnas transport- och reseflöden undersöker vi alla möjligheter till effektiviseringar på olika områden. Tillsammans med leverantörer planeras även hur utläggningen av snön kan bli mer effektiv och vi satsar även på modernare och mer miljövänliga maskiner.

Vasaloppet har i flera år jobbat för nolltolerans mot nedskräpning i arenan. Inför 2017-års vintervecka införs även ett tidstraff för den som blir påkommen med att slänga skräp längs spåret i arenan samtidigt som vi analyserar behovet av fler soptunnor på fler platser. Här ingår också att jobba för att minska miljöpåverkan från valla där vi tillsammans med våra partner strävar efter att erbjuda deltagarna mer miljövänliga alternativ.

Läs vår miljöpolicy

Ekonomisk hållbarhet

Vasaloppets arbete med ekonomisk hållbarhet omfattar följande fokusområden:

  • Vasaloppet ska arbeta för långsiktig produktutveckling över tid
  • Vasaloppet ska genomföra hållbara investeringar i arenan

Genom att omvärldsspana, öppna upp för samarbeten och produkter som attraherar fler och samtidigt bevara kvalitén och ha nöjda deltagare jobbar vi med produktutveckling vilket är grunden för att säkerställa Vasaloppets fortlevnad och attraktionskraft som varumärke. Resultaten från deltagarundersökningarna är ett viktigt verktyg som vi använder oss av för att jobba med ständiga förbättringar.

Arenan är grunden för Vasaloppets aktiviteter. Den ska hålla för, och inspirera till, motion, hälsa och välbefinnande året runt. Vi ska uppdatera snösäkringsplanen och planera, tillsammans med leverantörerna, hur utläggningen av snön kan bli mer effektiv. Vi ska även satsa på modernare och mer miljövänliga maskiner.

Ett samarbete med samtliga markägare är centralt för Vasaloppet och vi ska ta fram en plan för att säkra tillgång till arenan året runt och även utvärdera möjligheter för andra aktörer att utföra aktiviteter i arenan.

Social hållbarhet

Vasaloppets arbete med social hållbarhet omfattar följande fokusområden:

  • Vasaloppet ska vara en motor för folkhälsa och motion
  • Vasaloppet ska värna om och utveckla samarbetet med föreningslivet
  • Vasaloppet ska bedriva affärsverksamhet på ett etiskt och ansvarsfullt sätt

Vasaloppet står för friskvård och folkhälsa. Loppen är till för dem som vill förbättra hälsan och uppleva känslan av att klara av en utmaning. Genom att fokusera mer på hälsoaspekten i kommunikationen och följa upp hälsa i deltagarenkäter vill vi bredda våra målgrupper, locka nya deltagare och få fler att känna sig inspirerade och välkomna till alla Vasaloppets aktiviteter.

Vasaloppet ska också vara en god arbetsgivare och följa upp att våra egna medarbetare mår bra och upplever god hälsa.

Funktionärerna är Vasaloppets absolut viktigaste resurs samtidigt som bidrag som går tillbaka till föreningslivet är centralt för regionen. I och med att det ideella engagemanget i samhället minskar överlag är funktionärsfrågan en utmaning. Inför vinterveckan 2017 gör vi ett försök att utöka funktionärsverksamheten genom att ta in volontärer från hela landet. En annan viktig aktivitet är att tydligare kommunicera hur mycket pengar (de senaste åren har summa varit 20–25 miljoner) som varje år går tillbaka till föreningslivet.

I Vasaloppets dagliga arbete strävar vi t ex att motverka fusk, att följa lagar och regler. Vasaloppet har nolltolerans mot korruption av alla slag, vi lyssnar på och kommunicerar med våra intressenter på ett konstruktivt sätt.